ایکوپرس

ایکوپرس

گزارش

ازتامین ،‌تولید تا خدمات پس ازفروش وصادرات رخ داد:

زنجیره حماسه درایران خودرو

گروه صنعتی ایران خودرو در سال های اخیر در نتیجه تغییرات فضای کسب و کار داخلی و جهانی، چالش های بزرگی را از سر گذراند. در این روند تجربه های ارزشمندی را به دست آورد و دستاوردهای تازه ای را در تاریخ صنعت خودروی ایران رقم زد.

با راهبرد اقتصاد مقاومتی و توجه به ساخت داخل

ایران خودرو از پیچ محدودیت های بین المللی عبورکرد

فشارهای محیط کسب و کار داخلی در سال گذشته موانعی را بر سر راه تامین و تولید در بخش خودروسازی ایران ایجاد کرد و این صنعت را در شرایط دشواری قرار داد. قیمت نهاده های تولید و ارز بالا رفت و تورم کلی در اقتصاد شدت گرفت، این رویدادها وضعیت خاصی را برای صنایع خودروسازی ایجاد کرد که در گزارش حاضر به آن پرداخته می شود.

۱۱