ایکوپرس

ایکوپرس

شناسه خبر: ۱۱۲۷۵ چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷ تعداد بازدید: ۱۹۳۷ Print View

از سال 88 تا کنون

کیفیت محصولات ایران خودرو 44 درصد ارتقا یافته است

بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، کیفیت محصولات ایران خودرو در هفت ماه سال 91 نسبت به هفت ماه سال 88 به میزان 44 درصد بهبود یافته و نمره منفی محصولات در این مدت از 83.43 به 43.82 کاهش یافته است.

کیفیت محصولات ایران خودرو 44 درصد ارتقا یافته است

بر اساس داده های این گزارش، پژو 206 با یک درجه ارتقا از سطح کیفیت خیلی خوب A در هفت ماه سال 88 به سطح خیلی خوب A+  در هفت ماه سال جاری ارتقا یافته و نمره منفی آن در این مدت از 39.85 به 23.77 رسیده که 40 درصد بهبود نشان می دهد. در این مدت نمره منفی 206 اس دی نیز از 41.92 به 23.02 کاهش یافته و کیفیت آن 45 درصد رشد کرده است.

این گزارش حاکی است 405 از سطح کیفیت خوب B در هفت ماه سال 88 به خوب B + در هفت ماه سال 91 ارتقا و نمره منفی آن نیز در این مدت از 144.82 به 66.86 رسیده که نشان دهنده 54 درصد رشد است. نمره منفی تندر نیز از 38.29 در هفت ماه سال 88 به 22.67 در هفت ماه سال جاری و رتبه کیفیت آن در این مدت از خیلی خوب A به خیلی خوب A+ رسیده که نشان دهنده 41 درصد رشد است.

نمره منفی سمند از 132.29 در هفت ماه سال 88 به 65.43 در هفت ماه سال 91 و با ارتقای رتبه کیفیتی آن از خوب B به خوب B + در این مدت، کیفیت این خودرو 51 درصد رشد کرده است. 405 خراسان نیز در این مدت از سطح کیفیتی خوب B به سطح خوب B + ارتقا یافته و با کاهش نمره منفی از 130.9 به 65.26، رشد 50 درصدی در کیفیت حاصل کرده و پارس خراسان با 43 درصد بهبود کیفیت، کاهش نمره منفی از 111.9 در هفت ماه 88 به 63.98 در هفت ماه 91 را تجربه کرده است. سوزوکی نیز هم چنان در سطح کیفیت خیلی خوب A+ بوده و در این مدت 29 درصد بهبود کیفیت پیدا کرده است.

کیفیت خودروهای نزد مشتریان براساس شاخص C/100

در چهار ماه اول سال 91، کیفیت محصولات ایران خودرو سه ماه پس از تحویل، نسبت به مدت مشابه سال 88 به طور میانگین 38 درصد بهبود یافته است. میزان بهبود کیفیت 206، سمند، 405، پارس و تندر در این مدت به ترتیب، 43، 49، 28، 23 و 45 درصد است.

وضعیت شاخص هزینه های گارانتی

بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال 89 هزینه کل گارانتی بر اساس ماه مراجعه محصولات تولیدی 80 میلیارد تومان و در سال 90 بالغ بر 9/108 میلیارد تومان بوده است. شایان ذکر است در سال 89 گارانتی محصولات ایران خودرو از 12 ماه و 30 هزار کیلومتر به 24 ماه و 40 هزار کیلومتر افزایش داشته که بیشترین اثرات آن مربوط به سال 90 است. رشد خودروهای تحت گارانتی در سال 90 نسبت به سال 89 به میزان 54 درصد و رشد هزینه گارانتی محصولات تولیدی نیز در همین مدت، 42.9 درصد است که نشان می دهد رشد هزینه گارانتی نسبت به رشد خودروهای تحت گارانتی، 11.9 درصد کمتر و کاهش هزینه گارانتی محصولات تولیدی براساس ماه مراجعه است.

ارتقای سازندگان قطعات

هم اکنون هیچ سازنده ای با گرید  Cوجود ندارد. 51سازنده در گریدA  و 579 سازنده  در گریدB  قرار دارند.

آلایندگی خودروها

بر پایه گزارش شرکت بازرسی کیفیت  و استاندارد ایران، مصرف سوخت محصولات سواری ایران خودرو در سال 90  به طور میانگین 7.76 لیتر بوده است. در این میان پارس 8.43 لیتر، پارس ای ال ایکس 8.17 لیتر، پارس تی یو 5 هفت و نیم لیتر، 206 تی یو 5 اتوماتیک اس دی 7.95، 206 تی یو3، 6.4 لیتر، ون ال 90، 7.43 لیتر، تندر 6.9 لیتر، 407 اتوماتیک10.49، 407، 8.96لیتر، سمند تی. یو. فایو. 7.15 لیتر، سمند ای اف سون 7.76، باردو 9.85 و سورن 8.6 لیتر مصرف می کنند.

رضایت مشتریان

براساس نتایج نظرسنجی شرکت بازرسی کیفیت واستاندارد ایران، در سال 87 میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصولات سواری تولیدی ایران خودرو 65.43درصد بوده که در انتهای سال 90 به  67.9درصد و در سال 91 به 68.9 رسیده است. ضمنا شاخص رضایت در سال 91 از میانگین رضایت از کیفیت محصولات در چهار ماه اول سال91 به دست آمده است.

بر اساس این گزارش، میانگین رضایت از کیفیت کلی محصولات در سال های 87 تا 91  به ترتیب 66.4، 65.9، 66.7، 67.9 و 68.9 درصد است. در سال 87 میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت محصولات سواری ایران خودرو 65.43 درصد بوده که در انتهای سال 90 به  67.9 درصد و در سال 91 به 68.9 درصد رسیده است. در ضمن رضایت مشتریان در سال 91 از میانگین رضایت از کیفیت محصولات در چها رماه اول سال91 به دست آمده است.

مقایسه جایگاه محصولات ایران خودرو نشان می دهد که 206 اس دی از سال 89 تا چهار ماه اول سال 91 رتبه اول کیفیت را در بین خودروهای تولیدی در ایران در اختیار داشته و در چهار ماه اول سال جاری 73.8 امتیاز به دست آورده است. در نیمه اول سال 89 این خودرو 73 امتیاز و نیمه دوم 73.6 امتیاز، نیمه اول سال 90 نیز 73.4 و نیمه دوم 73.6 امتیاز داشته است. بر اساس این گزارش، تندر 90 ایران خودرو با دارا بودن 73.1 امتیاز در چهار ماه اول امسال از نظر مشتریان در رتبه سوم کیفیت قرار داشته و تندر ایران خودرو در دو نیمه سال 89 از رتبه پنجم و چهارم و در دو نیمه سال 90 از نظر کیفیت از رتبه های چهارم و سوم در میان سایر خودروها برخوردار بوده است.

روند رضایت مشتریان از کیفیت اولیه سمند

این شاخص از 64 در سال 88 به 67 در تیرماه 91 رسیده است. بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، روند رضایت مشتریان از کیفیت اولیه 405 از 62 در سال 88 به 64 در تیرماه 91، در مورد تندر از 70 به بیش از 73 و در مورد پارس در این مدت از 62 به 65 درصد رسیده است.  

روند شاخص نظرسنجی مشتریان از فرآیند خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال 88 برابر با 63.2  بوده که در چهار ماه 91 به 72.6 رسیده است. در سال 88 امتیاز ایران خودرو در این بخش برابر با 60 بوده که در سال 90 به 64.5 و در شش ماه 91 به 60.2 افزایش یافته است.

شاخص های خدمات پس ازفروش

مقایسه امتیاز نهایی- شرکت های عرضه کننده خودروی سبک براساس ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت واستانداردایران درسال 90 نشان می دهد که ایساکو در بین 18 شرکت عرضه کننده خودروی سبک 79.8 امتیاز داشته و برترین جایگاه را به دست ‌آورده است.