ایکوپرس

ایکوپرس

گزارش

ویژگی شاخص محصول جدید ایران خودرو کدام است ؟

301 ، بهترین هم کلاسی بازار خودروی ایران

درطرح پژوهش بازار محصول 301 ، تمامی پرسش شوندگان این خودرو را ازنظرشاخص عملکردی ، پایداری ، فرمان پذیری و ایمنی نسبت به خودرو های هم کلاس مطلوب تر و به عبارتی یک سرو گردن بالاتر از رقبا ارزیابی کردند.

۳